VISSZATÉRÍTÉSI SZABÁLYOK

A webáruházban kezdeményezett vásárlás/megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak.

 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 

Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok

5. §

(1) A szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

(2) A szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt:

a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni;

b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;

c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;

d) a szerződéskötés lehetséges nyelveiről;

e) arról a - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető.

(3) A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek kölcsönös megállapodással eltérhetnek a (2) bekezdés rendelkezéseitől.

(4) Nem kell alkalmazni e § rendelkezéseit a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján történő szerződéskötésre.

 

6. §

(1) A szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában az igénybe vevő megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak.

(2) A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

(3) A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

(4) A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek eltérhetnek az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseitől, ha erről megállapodtak.

(5) Az (1) és (2) bekezdések rendelkezéseit nem kell alkalmazni a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján történő szerződéskötésre.

  

  

ELÁLLÁSI JOG

  

(A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, mely rendelet szabályozza az elállási jogra vonatkozó szabályokat.)

  

Meggondolhatja magát és visszaléphet a vásárlástól az interneten rendelt termék átvétele után?

Igen, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg Önt internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

  

Mi az az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén kérheti a vállalatunktól az Ön által kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetősége a termék megvizsgálására vagy kipróbálására.

 

Kell-e indokolnia a szerződéstől való elállást?

Nem, a szerződéstől való elállás esetén nem köteles magyarázatot adni az elállás okára, ettől függetlenül sokat segít nekünk, ha közli velünk az elállás okát, így a jövőben el tudjuk kerülni az ilyen eseteket. Tehát a szerződésnek megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas termék esetén is gyakorolhatja elállási jogát.

Természetesen az esetek többségében az elállásra az adhat okot, hogy a kiszállított termék mégsem olyan, mint amilyennek elképzelte, vagy bármilyen okból nem felel meg az elvárásainknak. Fontos, hogy cégünk az elállási jog gyakorlását nem köti semmilyen korlátozó feltételhez.

 

Mely időponttól gyakorolhatja elállási jogát?

Termék megrendelése esetén a termék átvételétől, míg szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződéskötés után kezdődik az elállási határidő.

 

Milyen időtartamon belül gyakorolhatja elállási jogát?

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.


1. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 

2. Kézhezvételi időpont a személyes átvétel esetében a rendelés személyes átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

3. A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza az Üzemeltető címére, és 30 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie.

4. A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.

5. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

6. Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

A 14 munkanapos időtartamon belül meg is kell érkeznie cégünkhöz a visszaküldött terméknek?

Nem, mert a 14 munkanapos határidő nem jelenti azt, hogy a visszaküldött terméknek 14 munkanapon belül meg is kell érkeznie hozzánk, hanem elegendő, ha a 14 munkanapos időtartamon belül kifejezi elállási szándékát.

 

Előfordulhat olyan eset, hogy a 14 munkanapos elállási határidő meghosszabbodik?

Igen, amennyiben cégünk a termék kiszállításáig (szolgáltatás esetében a szerződéskötés napjáig) nem bocsátja az Ön rendelkezésére az ún. írásbeli megerősítést. Ebben az esetben ugyanis Ön az elállási jogát az írásbeli megerősítés kézhezvételének napjától számított 14 munkanapon belül, legfeljebb azonban az elállási határidő kezdő időpontjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

Az írásbeli megerősítés tartalmazza mindazon információkat, amelyekre Önnek egy esetleges jogérvényesítés során szüksége lehet, így például a vállalkozás adatait, az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos tudnivalókat, vagy éppen a panaszintézés helyéről, illetve az esetleges jótállási feltételekről szóló tájékoztatást. Az írásbeli megerősítést cégünk különféle módokon juttathatja el az Ön részére: megküldheti az elektronikus visszaigazoló e-mail részeként, de rendelkezésre bocsáthatja a megrendelt termék postai csomagjához mellékelve.

 

Kipróbálhatja-e, használhatja-e a terméket az elállási határidő alatt?

Természetesen igen, hiszen pontosan ez az elállási jog lényege, hogy a 14 munkanapos határidő alatt megbizonyosodhasson arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni használati céljaink teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jog elvesztéséhez. Mint ahogyan utaltunk már rá, amint eldöntötte, hogy nincsen szüksége a termékre, ezt követően már ne használja, óvja meg állapotát, hogy minél jobb állapotban tudja azt cégünkhöz visszajuttatni.

 

Követeli-e cégünk elállás esetén, hogy a terméket az eredeti csomagolásban és az eredeti okmányokkal (számlával) együtt küldje vissza?

Nem, ilyen feltételektől nem tesszük függővé az elállási jog gyakorlásának elfogadását, de javasoljuk, hogy a termék csomagolását óvatosan bontsa fel és azt őrizze meg a számlával és egyéb okmányokkal (például a jótállási jeggyel, garanciajeggyel, certifikációval) együtt az elállási határidő lejártáig.

 

Milyen következményekkel jár a szerződéstől való elállás?

Elállás esetén, az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha Ön meg sem rendelte volna a terméket a webáruházban. Ez azt is jelenti, hogy Ön köteles a terméket saját költségén visszajuttatni cégünk részére, mi pedig kötelesek vagyunk legkésőbb 30 napon belül az Ön által kifizetett teljes összeget visszatéríteni.

 

Milyen költségeket kell Önnek viselnie a szerződéstől való elállásakor?

A hivatkozott rendelet egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a fogyasztó elállásával összefüggésben kizárólag a termék eladó részére történő visszaküldésének költségeit köteles viselni, ezért a terméket nem adhatja fel utánvétellel vagy portóval. Cégünk az elállás miatt sem kötbérfizetési kötelezettséget, sem bármilyen pénzbeli büntetést nem ró Önre. Ezzel összefüggésben a termék esetleges ingyenes kiszállításának díját sem terheljük utólag Önre.

A termék esetleges rendeltetésszerű használatáért használati díjat nem számítunk fel Önnek, de amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használta, kártérítést kérünk a termék esetleges meghibásodása, károsodása, törése, illetőleg bármilyen értékcsökkenése miatt.